Αδελφότητες/Αιρέσεις, Θρησκείες, Ορθοδοξία, Πνευματικά Άρθρα

Μαγεία, Μαντεία, Σατανισμός ή η κορύφωση της Πνευματικής τύφλωσης του ανθρώπου

 

ΜΑΓΕΙΑ, ΜΑΝΤΕΙΑ, ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ

Ή Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

ΤΥΦΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Αρχιμ. Θεοφίλου Λεμοντζή Δρ. Θ.

Αρχιερατικού Επιτρόπου Καμπανίας

 

Η μαγεία, η μαντεία, οι διάφορες αποκρυφιστικές δοξα­σίες και τελετές, ο σατανισμός κυριαρχούν σε πολλά επί­πεδα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων.126 Πρόκειται για φαινόμενα που είναι μεν ισόχρονα στην ιστορία του ανθρώπου, όμως σήμερα σ’ ολόκληρο τον κόσμο, παίρνουν επικίνδυνες διαστάσεις παρασύροντας πολλούς ανθρώπους στην απάτη, όπως τόνισε ενώπιον της I. Συνόδου της Εκ­κλησίας της Ελλάδος ο Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιος.127 Η επιβεβαίωση παλαιών μα­ντικών τεχνών όπως η αστρολογία και η χειρομαντεία μαρ­τυρούν ότι το «πνεύμα πύθωνα» εξακολουθεί να πλανά τους ανθρώπους.128

Με τον όρο «αποκρυφισμός»129 εννοούμε τη διδαχή για απόκρυφα πράγματα, απόκρυφες μεθόδους και απόκρυφες πραγματικότητες. Στον αποκρυφισμό ανήκουν οι νέο-ειδωλολατρικές ομάδες, οι γκουρουϊστικές, θεοσοφικές, νεο-γνωστικές, οι ψυχολάτρεις και γενικά η ονομαζόμενη «Νέα Εποχή».

Η Μαντεία130 στηρίζεται στην πεποίθηση ότι υπάρχει μό­νιμη αποκάλυψη του Θεού ή των Θεών για όσα συνέβησαν ή μέλλουν να συμβούν στον κόσμο. Στη βάση βρίσκεται η θρησκευτική ιδέα για την ύπαρξη ενός υπερφυσικού κό­σμου που διευθύνει τη φύση και τους ανθρώπους.

Αυτοί που εξασκούν τη Μαγεία παίζουν το ρόλο ιερέων που και αυτοί εκλιπαρούν τα διάφορα πνεύματα για να ικα­νοποιήσουν τα αιτήματά, τους. Οι προσευχές τους συνοδεύ­ονται από διάφορα ξόρκια, ασυνάρτητους φθόγγους, ευχές, κατάρες, επωδές και όρκους.

Η διαφορά της μαγείας με τη μαντεία συνίσταται στο ότι η μαντεία ενδιαφέρεται για την άμεση γνώση του μέλλο­ντος, ενώ η μαγεία επιθυμεί μέσω τελετών τον προσδιορι­σμό θετικό ή αρνητικό του μέλλοντος κάποιου ή κάποιων ανθρώπων.131

Σύμφωνα με τη διάκριση που επιχειρεί ο Χαλιβελάκης132 στο Λεξικό του η μαγεία διακρίνεται σε θετική και αρνητι­κή μαγεία.

Η αρνητική μαγεία είναι ένα παρακλάδι της Μαγείας σύμφωνα με την οποία κατά την άσκηση της προεξέχουσα θέση έχουν τα ταμπού. Είναι μία ειδική εφαρμογή της συ­μπαθητικής και των δύο βασικών νόμων της ομοιότητας και της επαφής. Η υποδιαίρεση οφείλεται στο φιλόσοφο και εθνολόγο Τζόρτζ Τζέιμς Φρέιζερ ο οποίος χωρίζει τη Μαγεία σε θεωρητική και πρακτική. Η πραγματική διαιρεί­ται σε θετική και αρνητική μαγεία.

Η θετική μαγεία είναι ο αντίποδας της αρνητικής και α­ποβλέπει στην ωφέλεια όσων την επιζητούν.133

Η θεωρητική Μαγεία είναι ο αντίποδας της πρακτικής.134 Στη φαρμακομαγεία135 χρησιμοποιούνται βότανα, φίλτρα και άλλα χορταρικά με τα οποία τελούνται οι ποικιλώνυμες μαγείες.

Ο Χαλιβελάκης στο Λεξικό του διακρίνει τα εξής είδη μαντείας.

Αυγομαντεία136 σύμφωνα με την οποία τα σχήματα που εμφανίζει το ασπράδι ή ο κρόκος κατά τη βράση προ­λέγει τα μελλούμενα.

Αερομαντεία137 σύμφωνα με την οποία με πυξίδα την Αγία Γραφή προμαντεύεται το μέλλον με παρατηρήσεις στην ατμόσφαιρα στα μετεωρολογικά και ουράνια φαινόμε­να.

Αριθμομαντεία138 σύμφωνα με την οποία οι αριθμοί είναι ιεροί και διαδραματίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στη ζωή και στο μέλλον του ανθρώπου και του σύμπαντος. Υ­ποστηρίζεται ότι ο Θεός μερίμνησε οι αριθμοί να έχουν ιερή αποστολή μέσα στην Αγία Γραφή. Ο κάθε αριθμός έχει μια εσωτερική έννοια η οποία του παρέχει μία αναμ­φισβήτητη δύναμη που επιδρά στο σύνολο του κοσμικού ρυθμού και ειδικότερα στις πράξεις και στα γεγονότα της ανθρώπινης ζωής.

Αρτομαντεία139 σύμφωνα με την οποία με το ζυμάρι  του ψωμιού μπορεί να προβλεφθεί το μέλλον.

Αστρομαντεία140 ή αστρολογία σύμφωνα με την ο­ποία τα άστρα κατέχουν μαγικές ιδιότητες και αποκαλύ­πτουν στους εξηγητές τους τα μυστικά των ανθρώπων και ιδίως το μέλλον τους.

Βελονομαντεία141 σύμφωνα με την οποία η σωστή χρήση των βελόνων έχει τη δυνατότητα να προβλέπει τα μέλλοντα να συμβούν.

Βιομαντεία142, σύμφωνα με την οποία το μέλλον του ανθρώπου μπορεί να προβλεφθεί από ορισμένα σημεία του σώματος του.

Βροντομαντεία143 και η βροχομαντεία σύμφωνα με την οποία οι βροντές και η βροχή φέρνουν μηνύματα από το Θεό τα οποία ο μάντης πρέπει να τα ερμηνεύσει για να προβλέψει το μέλλον.

Γαστρομαντεία144 σύμφωνα με την οποία η μελέτη των εντοσθίων των ζώων μπορεί να προβλέπει το μέλλον.

Γεωμαντεία145 σύμφωνα με την οποία τα μελλούμενα μπορούν να προβλεφθούν ανάλογα με τη μορφολογία και τη σύσταση του εδάφους.

Γραφομαντεία146 σύμφωνα με την οποία το μέλλον προβλέπεται από την ανάγνωση χειρογράφων του ενδιαφε­ρομένου από τον γραφομάντη.

Ζωομαντεία147. Οι ζωομάντεις υποστηρίζουν ότι μπο­ρούν να προβλέπουν το μέλλον μελετώντας τα εντόσθια ζώων.

Καμπομαντεία148. Ο καμπομάντης παρατηρεί τη φορά του καπνού που βγαίνει από το ψήσιμο σφαγίων και προ­λέγει το μέλλον.

Καφεμαντεία149 σύμφωνα με την οποία το μέλλον α­ποτυπώνεται στο φλιτζάνι του καφέ. Ο καφεμάντης έχει την ικανότητα να το διαβάζει.

Ονειρομαντεία150 η οποία είναι η ερμηνεία των ονεί­ρων.

Χαρτομαντεία151 σύμφωνα με την οποία τα παιγνιό­χαρτα κρύβουν μαγικές δυνάμεις και ιδίως τα μυστικά του μέλλοντος. Η ανακάλυψη αυτών των μυστικών γίνεται μόνο από τους χαρισματούχους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι χαρτομάντεις.

Χειρομαντεία152 σύμφωνα με την οποία η επιστημονι­κή και σχολαστική παρατήρηση των χεριών του κάθε αν­θρώπου κάνει δυνατή τη γνώση του μέλλοντος.

Μια δεδομένη μαντική πρακτική σε όλα τα κοινωνικά στρώματα είναι η αστρολογία153, η πρόβλεψη δηλαδή του μέλλοντος από τις θέσεις και τις κινήσεις των άστρων κα­θώς και η αστρολογία πιστεύει ότι το πεπρωμένο των αν­θρώπων και των λαών καθορίζονται από τις σχετικές θέ­σεις των άστρων και των πλανητών.

Ο Σατανισμός154 είναι η θρησκεία του Σατανά και έχει πιστούς σε όλες τις Ηπείρους. Οι υπηρέτες του Εωσφόρου πιστεύουν ως Θεό τους το Σατανά, τον λατρεύουν ως Κύριο των πάντων και θεωρούν ότι ο Θεός τους είναι παντοδύνα­μος και άτρωτος155.

Αυτοί που λατρεύουν το Σατανά πιστεύουν μ’ όλη τους την ψυχή σ’ αυτόν και απορρίπτουν όλους τους άλλους Θε­ούς. Πρεσβεύουν ότι ο Σατανάς είναι ο Κύριος τους, και ότι βέβαια υπάρχει και πορεύεται νικηφόρα.156

 


126 Περισσότερα βλ. σχ. Sean Sellers, Ο Σατανισμός της νέας Εποχής, Μετάφρ. Α. Δημητρίου.

127 Προκοπίου, Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, Το πρόβλη­μα του αποκρυφισμού στην Ελλάδα, στο: Παρουσία 1990, σελ. 3.

128 Καραβιδοπούλου I., «Ο απόστολος Βαρνάβας και Παύλος στην Κύπρο: οι απαρχές του ευαγγελισμού της οικουμένης» στο Τόμος τιμητικός για τα είκοσι πέντε χρόνια αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ.κ. Χρυσόστομου, Λάρνακα 1998, σελ. 581-600.

129 Προκοπίου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, ο.π., σελ 3-6 και 19-21.

130 Χαλιβελάκη Δ., Αιρέσεις και δόγματα, Αθήνα 1994, σελ. 464.

131 Χαλιβελάκη Δ., ο.π., σελ. 458.

132 Χαλιβελάκη Δ., ο.π., σελ. 115.

133 Χαλιβελάκη Δ., ο.π., σελ. 343.

134 Χαλιβελάκη Δ., ο.π., σελ. 344.

135 Χαλι6ελάκη Δ., ο.π., σελ. 903.

136 Χαλιβελάκη Δ., ο,π., σελ. 123.

137 Χαλιβελάκη Δ., ο.π., σελ. 44.

138 Χαλιβελάκη Δ., ο.π., σελ. 108.

139 Χαλιβελάκη Δ, ο.π. σελ. 117.

140 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 122.

141 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 143.

142 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 149.

143 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 156.

144 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 162.

145 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 172.

146 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 180.

147 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 315.

148 Χαλιβελάκη Δ, ο.π., σελ. 403.

149 Χαλιβελάκη Δ, ο.π., σελ. 410.

150 Χαλιβελάκη Δ, ο.π., σελ. 572.

151 Χαλιβελάκη Δ, ο.π., σελ. 934.

152 Χαλιβελάκη Δ, ο.π., σελ. 936.

153 Sean Sellers, ο σατανισμός της νέας εποχής, Μετάφρ. Α. Δημητρίου, σελ 87.

154 Χαλιβελάκη Δ., ο.π., σελ. 764. Ο Σατανάς δημιουργήθηκε από το Θεό όπως όλα τα όντα. Ήταν άγγελος, ένα φωτεινό και πνευματικό ον που υπηρετούσε και δοξολογούσε τα πάντα «καλά λίαν» Τα ιερά κείμενα α­ναφέρουν ότι σε κάποια χρονική στιγμή αυτός ο άγγελος εξέπεσε του καλού και έγινε κακός, «πως εξέπεσεν εκ του ουρανού ο Εωσφόρος ο πρωί ανατέλλων, συνετρίβη εις την γην ο αποστέλλων προς πάντα τα έ­θνη» Ησ. 14,12 «Εθεώρουν τον Σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πε­σόντα» Λουκ 10,18. Ως αιτία πτώσης αναφέρεται η υπερηφάνεια του και η αλαζονεία του, θέλησε να γίνει ανώτερος από το δημιουργό του και να πάρει τη δέση του στον ουρανό. Η άρνηση των ορίων της ύπαρξης του α­ποτέλεσε τη μεγαλύτερη ύβρη. Περισσότερα βλ. σχ. Ν. Ματσούκα, ‘Ο Σατανάς’, Θεσσαλονίκη 1999 και ακόμη Ν. Ματσούκα, ‘Δογματική και Συμ­βολική Θεολογία’, Θεσσαλονίκη. «Ο Διάβολος απ’ αρχής αμαρτάνει» Α Ιωάν., 38 και «ανθρωποκτόνος ην απ’ αρχής και εν τη αληθεία ου έστηκεν» Ιωάν 8,44. Αντιτίθεται στο πρόσωπο του Ιησού Μαρκ. 1,12 και είναι ο κατεξοχήν εχθρός του σωτηριώδους κηρύγματος του Θεανδρώπου Ματθ. 13,14. Δεν είναι μόνο ανθρωποκτόνος αλλά και Θεοκτόνος καθώς είναι υπαίτιος του πάθους του Ιησού Χριστού Λουκ. 22,3, αυτός του κίνη­σε το φθόνο εναντίον του. Δια της αμαρτίας και του θανάτου κυριαρχεί στον κόσμο, είναι ο άρχοντας του σκότους Εφεσ. 6,12 τον οποίο ο Χρι­στός νίκησε πάνω στο Σταυρό Κολ. 2,15, και Β’ Κορ. 10,5, Ιωάν. 12,31 και 16,11. Εφόσον ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο γιατί αποκαλείται ο Σατα­νάς «άρχον του κόσμου»; Ιωάν. 12,31 και 14,30 και 16,11. Ο όρος έχει μια ηθική έννοια. Ο σατανάς κυριαρχεί στον κόσμο μέσω της αμαρτίας στην οποία έχουν υποταχθεί οι άνθρωποι. Ο σατανάς δεν έχει κάποια πραγμα­τική εξουσία επάνω στην κτίση αλλά την αποκτά μέσω της πτώσης των ανθρώπων στην αμαρτία βλ. σχ. I. Ρωμανίδου, Το προπατορικόν αμάρτη­μα, Θεσσαλονίκη 1989.

155 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 892.

156 Χαλιβελάκη Λ., ο.π.. πελ. 774.

 

Από το βιβλίο: «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ»  – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον    www.egolpion.com

15   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2012

ΠΗΓΗ: http://www.egolpion.com/mageia_manteia.el.aspx

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s