Αδελφότητες/Αιρέσεις, Θρησκείες, Ορθοδοξία, Πνευματικά Άρθρα

Μαγεία, Μαντεία, Σατανισμός ή η κορύφωση της Πνευματικής τύφλωσης του ανθρώπου


 

ΜΑΓΕΙΑ, ΜΑΝΤΕΙΑ, ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ

Ή Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

ΤΥΦΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Αρχιμ. Θεοφίλου Λεμοντζή Δρ. Θ.

Αρχιερατικού Επιτρόπου Καμπανίας

 

Η μαγεία, η μαντεία, οι διάφορες αποκρυφιστικές δοξα­σίες και τελετές, ο σατανισμός κυριαρχούν σε πολλά επί­πεδα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων.126 Πρόκειται για φαινόμενα που είναι μεν ισόχρονα στην ιστορία του ανθρώπου, όμως σήμερα σ’ ολόκληρο τον κόσμο, παίρνουν επικίνδυνες διαστάσεις παρασύροντας πολλούς ανθρώπους στην απάτη, όπως τόνισε ενώπιον της I. Συνόδου της Εκ­κλησίας της Ελλάδος ο Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιος.127 Η επιβεβαίωση παλαιών μα­ντικών τεχνών όπως η αστρολογία και η χειρομαντεία μαρ­τυρούν ότι το “πνεύμα πύθωνα” εξακολουθεί να πλανά τους ανθρώπους.128

Με τον όρο «αποκρυφισμός»129 εννοούμε τη διδαχή για απόκρυφα πράγματα, απόκρυφες μεθόδους και απόκρυφες πραγματικότητες. Στον αποκρυφισμό ανήκουν οι νέο-ειδωλολατρικές ομάδες, οι γκουρουϊστικές, θεοσοφικές, νεο-γνωστικές, οι ψυχολάτρεις και γενικά η ονομαζόμενη «Νέα Εποχή».

Η Μαντεία130 στηρίζεται στην πεποίθηση ότι υπάρχει μό­νιμη αποκάλυψη του Θεού ή των Θεών για όσα συνέβησαν ή μέλλουν να συμβούν στον κόσμο. Στη βάση βρίσκεται η θρησκευτική ιδέα για την ύπαρξη ενός υπερφυσικού κό­σμου που διευθύνει τη φύση και τους ανθρώπους.

Αυτοί που εξασκούν τη Μαγεία παίζουν το ρόλο ιερέων που και αυτοί εκλιπαρούν τα διάφορα πνεύματα για να ικα­νοποιήσουν τα αιτήματά, τους. Οι προσευχές τους συνοδεύ­ονται από διάφορα ξόρκια, ασυνάρτητους φθόγγους, ευχές, κατάρες, επωδές και όρκους.

Η διαφορά της μαγείας με τη μαντεία συνίσταται στο ότι η μαντεία ενδιαφέρεται για την άμεση γνώση του μέλλο­ντος, ενώ η μαγεία επιθυμεί μέσω τελετών τον προσδιορι­σμό θετικό ή αρνητικό του μέλλοντος κάποιου ή κάποιων ανθρώπων.131

Σύμφωνα με τη διάκριση που επιχειρεί ο Χαλιβελάκης132 στο Λεξικό του η μαγεία διακρίνεται σε θετική και αρνητι­κή μαγεία.

Η αρνητική μαγεία είναι ένα παρακλάδι της Μαγείας σύμφωνα με την οποία κατά την άσκηση της προεξέχουσα θέση έχουν τα ταμπού. Είναι μία ειδική εφαρμογή της συ­μπαθητικής και των δύο βασικών νόμων της ομοιότητας και της επαφής. Η υποδιαίρεση οφείλεται στο φιλόσοφο και εθνολόγο Τζόρτζ Τζέιμς Φρέιζερ ο οποίος χωρίζει τη Μαγεία σε θεωρητική και πρακτική. Η πραγματική διαιρεί­ται σε θετική και αρνητική μαγεία.

Η θετική μαγεία είναι ο αντίποδας της αρνητικής και α­ποβλέπει στην ωφέλεια όσων την επιζητούν.133

Η θεωρητική Μαγεία είναι ο αντίποδας της πρακτικής.134 Στη φαρμακομαγεία135 χρησιμοποιούνται βότανα, φίλτρα και άλλα χορταρικά με τα οποία τελούνται οι ποικιλώνυμες μαγείες.

Ο Χαλιβελάκης στο Λεξικό του διακρίνει τα εξής είδη μαντείας.

Αυγομαντεία136 σύμφωνα με την οποία τα σχήματα που εμφανίζει το ασπράδι ή ο κρόκος κατά τη βράση προ­λέγει τα μελλούμενα.

Αερομαντεία137 σύμφωνα με την οποία με πυξίδα την Αγία Γραφή προμαντεύεται το μέλλον με παρατηρήσεις στην ατμόσφαιρα στα μετεωρολογικά και ουράνια φαινόμε­να.

Αριθμομαντεία138 σύμφωνα με την οποία οι αριθμοί είναι ιεροί και διαδραματίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στη ζωή και στο μέλλον του ανθρώπου και του σύμπαντος. Υ­ποστηρίζεται ότι ο Θεός μερίμνησε οι αριθμοί να έχουν ιερή αποστολή μέσα στην Αγία Γραφή. Ο κάθε αριθμός έχει μια εσωτερική έννοια η οποία του παρέχει μία αναμ­φισβήτητη δύναμη που επιδρά στο σύνολο του κοσμικού ρυθμού και ειδικότερα στις πράξεις και στα γεγονότα της ανθρώπινης ζωής.

Αρτομαντεία139 σύμφωνα με την οποία με το ζυμάρι  του ψωμιού μπορεί να προβλεφθεί το μέλλον.

Αστρομαντεία140 ή αστρολογία σύμφωνα με την ο­ποία τα άστρα κατέχουν μαγικές ιδιότητες και αποκαλύ­πτουν στους εξηγητές τους τα μυστικά των ανθρώπων και ιδίως το μέλλον τους.

Βελονομαντεία141 σύμφωνα με την οποία η σωστή χρήση των βελόνων έχει τη δυνατότητα να προβλέπει τα μέλλοντα να συμβούν.

Βιομαντεία142, σύμφωνα με την οποία το μέλλον του ανθρώπου μπορεί να προβλεφθεί από ορισμένα σημεία του σώματος του.

Βροντομαντεία143 και η βροχομαντεία σύμφωνα με την οποία οι βροντές και η βροχή φέρνουν μηνύματα από το Θεό τα οποία ο μάντης πρέπει να τα ερμηνεύσει για να προβλέψει το μέλλον.

Γαστρομαντεία144 σύμφωνα με την οποία η μελέτη των εντοσθίων των ζώων μπορεί να προβλέπει το μέλλον.

Γεωμαντεία145 σύμφωνα με την οποία τα μελλούμενα μπορούν να προβλεφθούν ανάλογα με τη μορφολογία και τη σύσταση του εδάφους.

Γραφομαντεία146 σύμφωνα με την οποία το μέλλον προβλέπεται από την ανάγνωση χειρογράφων του ενδιαφε­ρομένου από τον γραφομάντη.

Ζωομαντεία147. Οι ζωομάντεις υποστηρίζουν ότι μπο­ρούν να προβλέπουν το μέλλον μελετώντας τα εντόσθια ζώων.

Καμπομαντεία148. Ο καμπομάντης παρατηρεί τη φορά του καπνού που βγαίνει από το ψήσιμο σφαγίων και προ­λέγει το μέλλον.

Καφεμαντεία149 σύμφωνα με την οποία το μέλλον α­ποτυπώνεται στο φλιτζάνι του καφέ. Ο καφεμάντης έχει την ικανότητα να το διαβάζει.

Ονειρομαντεία150 η οποία είναι η ερμηνεία των ονεί­ρων.

Χαρτομαντεία151 σύμφωνα με την οποία τα παιγνιό­χαρτα κρύβουν μαγικές δυνάμεις και ιδίως τα μυστικά του μέλλοντος. Η ανακάλυψη αυτών των μυστικών γίνεται μόνο από τους χαρισματούχους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι χαρτομάντεις.

Χειρομαντεία152 σύμφωνα με την οποία η επιστημονι­κή και σχολαστική παρατήρηση των χεριών του κάθε αν­θρώπου κάνει δυνατή τη γνώση του μέλλοντος.

Μια δεδομένη μαντική πρακτική σε όλα τα κοινωνικά στρώματα είναι η αστρολογία153, η πρόβλεψη δηλαδή του μέλλοντος από τις θέσεις και τις κινήσεις των άστρων κα­θώς και η αστρολογία πιστεύει ότι το πεπρωμένο των αν­θρώπων και των λαών καθορίζονται από τις σχετικές θέ­σεις των άστρων και των πλανητών.

Ο Σατανισμός154 είναι η θρησκεία του Σατανά και έχει πιστούς σε όλες τις Ηπείρους. Οι υπηρέτες του Εωσφόρου πιστεύουν ως Θεό τους το Σατανά, τον λατρεύουν ως Κύριο των πάντων και θεωρούν ότι ο Θεός τους είναι παντοδύνα­μος και άτρωτος155.

Αυτοί που λατρεύουν το Σατανά πιστεύουν μ’ όλη τους την ψυχή σ’ αυτόν και απορρίπτουν όλους τους άλλους Θε­ούς. Πρεσβεύουν ότι ο Σατανάς είναι ο Κύριος τους, και ότι βέβαια υπάρχει και πορεύεται νικηφόρα.156

 


126 Περισσότερα βλ. σχ. Sean Sellers, Ο Σατανισμός της νέας Εποχής, Μετάφρ. Α. Δημητρίου.

127 Προκοπίου, Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, Το πρόβλη­μα του αποκρυφισμού στην Ελλάδα, στο: Παρουσία 1990, σελ. 3.

128 Καραβιδοπούλου I., «Ο απόστολος Βαρνάβας και Παύλος στην Κύπρο: οι απαρχές του ευαγγελισμού της οικουμένης» στο Τόμος τιμητικός για τα είκοσι πέντε χρόνια αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ.κ. Χρυσόστομου, Λάρνακα 1998, σελ. 581-600.

129 Προκοπίου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, ο.π., σελ 3-6 και 19-21.

130 Χαλιβελάκη Δ., Αιρέσεις και δόγματα, Αθήνα 1994, σελ. 464.

131 Χαλιβελάκη Δ., ο.π., σελ. 458.

132 Χαλιβελάκη Δ., ο.π., σελ. 115.

133 Χαλιβελάκη Δ., ο.π., σελ. 343.

134 Χαλιβελάκη Δ., ο.π., σελ. 344.

135 Χαλι6ελάκη Δ., ο.π., σελ. 903.

136 Χαλιβελάκη Δ., ο,π., σελ. 123.

137 Χαλιβελάκη Δ., ο.π., σελ. 44.

138 Χαλιβελάκη Δ., ο.π., σελ. 108.

139 Χαλιβελάκη Δ, ο.π. σελ. 117.

140 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 122.

141 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 143.

142 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 149.

143 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 156.

144 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 162.

145 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 172.

146 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 180.

147 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 315.

148 Χαλιβελάκη Δ, ο.π., σελ. 403.

149 Χαλιβελάκη Δ, ο.π., σελ. 410.

150 Χαλιβελάκη Δ, ο.π., σελ. 572.

151 Χαλιβελάκη Δ, ο.π., σελ. 934.

152 Χαλιβελάκη Δ, ο.π., σελ. 936.

153 Sean Sellers, ο σατανισμός της νέας εποχής, Μετάφρ. Α. Δημητρίου, σελ 87.

154 Χαλιβελάκη Δ., ο.π., σελ. 764. Ο Σατανάς δημιουργήθηκε από το Θεό όπως όλα τα όντα. Ήταν άγγελος, ένα φωτεινό και πνευματικό ον που υπηρετούσε και δοξολογούσε τα πάντα «καλά λίαν» Τα ιερά κείμενα α­ναφέρουν ότι σε κάποια χρονική στιγμή αυτός ο άγγελος εξέπεσε του καλού και έγινε κακός, «πως εξέπεσεν εκ του ουρανού ο Εωσφόρος ο πρωί ανατέλλων, συνετρίβη εις την γην ο αποστέλλων προς πάντα τα έ­θνη» Ησ. 14,12 «Εθεώρουν τον Σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πε­σόντα» Λουκ 10,18. Ως αιτία πτώσης αναφέρεται η υπερηφάνεια του και η αλαζονεία του, θέλησε να γίνει ανώτερος από το δημιουργό του και να πάρει τη δέση του στον ουρανό. Η άρνηση των ορίων της ύπαρξης του α­ποτέλεσε τη μεγαλύτερη ύβρη. Περισσότερα βλ. σχ. Ν. Ματσούκα, ‘Ο Σατανάς’, Θεσσαλονίκη 1999 και ακόμη Ν. Ματσούκα, ‘Δογματική και Συμ­βολική Θεολογία’, Θεσσαλονίκη. «Ο Διάβολος απ’ αρχής αμαρτάνει» Α Ιωάν., 38 και «ανθρωποκτόνος ην απ’ αρχής και εν τη αληθεία ου έστηκεν» Ιωάν 8,44. Αντιτίθεται στο πρόσωπο του Ιησού Μαρκ. 1,12 και είναι ο κατεξοχήν εχθρός του σωτηριώδους κηρύγματος του Θεανδρώπου Ματθ. 13,14. Δεν είναι μόνο ανθρωποκτόνος αλλά και Θεοκτόνος καθώς είναι υπαίτιος του πάθους του Ιησού Χριστού Λουκ. 22,3, αυτός του κίνη­σε το φθόνο εναντίον του. Δια της αμαρτίας και του θανάτου κυριαρχεί στον κόσμο, είναι ο άρχοντας του σκότους Εφεσ. 6,12 τον οποίο ο Χρι­στός νίκησε πάνω στο Σταυρό Κολ. 2,15, και Β’ Κορ. 10,5, Ιωάν. 12,31 και 16,11. Εφόσον ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο γιατί αποκαλείται ο Σατα­νάς «άρχον του κόσμου»; Ιωάν. 12,31 και 14,30 και 16,11. Ο όρος έχει μια ηθική έννοια. Ο σατανάς κυριαρχεί στον κόσμο μέσω της αμαρτίας στην οποία έχουν υποταχθεί οι άνθρωποι. Ο σατανάς δεν έχει κάποια πραγμα­τική εξουσία επάνω στην κτίση αλλά την αποκτά μέσω της πτώσης των ανθρώπων στην αμαρτία βλ. σχ. I. Ρωμανίδου, Το προπατορικόν αμάρτη­μα, Θεσσαλονίκη 1989.

155 Χαλιβελάκη Δ, ο.π, σελ. 892.

156 Χαλιβελάκη Λ., ο.π.. πελ. 774.

 

Από το βιβλίο: «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ»  – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον    www.egolpion.com

15   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2012

ΠΗΓΗ: http://www.egolpion.com/mageia_manteia.el.aspx

Ασφάλεια & Υγεία, Αφιερώματα, Αδελφότητες/Αιρέσεις, Ειδήσεις, Ζωή & Υγεία, Θρησκείες, Ορθοδοξία, Παγκοσμιοποίηση, Πνευματικά Άρθρα, Συνωμοσιολογίες, Υποταγή Συνειδήσεων, Υγεία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ»;


 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ»;

(Ι)

Η Ρώσικη Εκκλησία όχι μόνο δεν έχει αναγνωρίσει τις λεγόμενες «εναλλακτικές θεραπείες» αλλά εναρμονιζόμενη με τα πορίσματα της Θ’ & ΚΒ’ Πανορθόδοξης Συνδιασκέψεως στην οποία συμμετείχε σαν εκπρόσωπος του Ρωσικού Πατριαρχείου ο  Ιερομόναχος Θεοφάνης Λουκιάνωφ«…προειδοποιεί και για τον κίνδυνο της εισαγωγής, με το πρόσχημα της «εναλλακτικής ιατρικής», των αποκρυφιστικών και «μαγικών» πρακτικών, οι οποίες  υποβάλλουν τη βούληση και τη συνείδηση των ανθρώπων στην επιρροή των δαιμονικών δυνάμεων».

«Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωμα και την πραγματική δυνατότητα της μη αποδοχής εκείνων των μεθόδων ασκήσεως επιρροής πάνω στον οργανισμό του, οι οποίες αντιτάσσονται στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις».

Σας υπενθυμίζουμε ότι στα Πορίσματα της ΚΒ’ Συνδιασκέψεως αναφέρεται… «ότι όλες οι μορφές και εκφάνσεις του αποκρυφισμού (αστρολογία, μαγεία, εναλλακτικές θερα­πείες κ.α.) δεν έχουν καμμία επιστημονική τεκμηρίωση και αξία. …»

Ξεκάθαρη απάντηση στα παπαγαλάκια του επαγγελματικού αποκρυφισμού από τη Ρώσικη Εκκλησία. Ξεκάθαρη απάντηση σε όσους αλλοιώνουν έννοιες – νοήματα και διδασκαλίες αιώνων προκειμένου να πουλήσουν το σάπιο εμπόρευμα των λεγομένων ενεργειακών θεραπευτικών μεθόδων. Σας παρουσιάζουμε τα αποσπάσματα από την επίσημη ιστοσελίδα της Ρωσικής Εκκλησίας σε 3 γλώσσες.

http://www.mospat.ru/ru/documents/social-concepts/xi/

 

http://www.mospat.ru/en/documents/social-concepts/xi/

http://www.mospat.ru/gr/documents/social-concepts/xi/

Στο δεύτερο μέρος, σε επόμενη ανάρτησή μας, θα μάθετε ποιοι είναι αυτοί που κόπτονται για την υγεία σας με προώθηση των ενεργειακών θεραπευτικών μεθόδων, του βελονισμού και της ομοιοπαθητικής μέσω της Ορθοδοξίας, ποιες είναι οι «αγνές» προθέσεις τους, με ποιους κορυφαίους Ομοιοπαθητικούς συνεργάζονται και ποιες οργανικές θέσεις κατέχουν! Προσεχώς…

ΠΗΓΗ: http://www.egolpion.com/alternative_russia.el.aspx

Έρευνες Ομάδας Genesis, Αποκαλύψεις, Αδελφότητες/Αιρέσεις, Βιβλία, Εξορκισμοί, Θρησκείες

Harry Potter και ο Σατανισμός


Ψάξαμε και σας αναδημοσιεύουμε τα πιο κύρια σημεία της “λατρείας του Harry Potter”, σε ελεύθερη μετάφραση.

Η ναζιστική σύνδεση στο Harry Potter

Ο David έγραψε: Το τοπικό εβραϊκό μας Κοινοτικό Κέντρο συν-χρηματοδοτεί τον “κόμμα” Χάρι Πότερ με τα τοπικά μας βιβλιοπωλεία των σύνορων μας. Το φυλλάδιο για αυτό το μέρος αναφέρει ότι τα παιδιά θα λάβουν δωρεάν ένα τατουάζ κεραυνού [στα μέτωπά τους].

Το εβραϊκό Ταλμούδ (Παλαιά Διαθήκη των Εβραίων), απαγορεύει την πρακτική της μαγείας. Ωστόσο, τοπική εβραϊκή κοινότητα μας ανέχεται την πρακτική της μαγείας, καλώντας τα παιδιά να ντύνονται όπως ο Χάρι Πότερ και να προσποιούνται ότι είναι μάγοι. Αυτό είναι σίγουρα μια αποστροφή στα μάτια του Θεού. (Είναι ενδιαφέρον, καθ ‘όλη την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός διέταξε τους Ισραηλίτες ξανά και ξανά να μην εγκρίνει το απόκρυφο, τις παγανιστικές πρακτικές των γειτόνων τους, αλλά αρνήθηκαν να υπακούσουν στις απαγορεύσεις του.)

Επίσης, το ίδιο βράδυ πήρα αυτό το flyer από το εβραϊκό κοινοτικό κέντρο στα σύνορα, έφερα κοντά και  ένα βιβλίο Time-Life για την ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ. Είχε μια σειρά από συγκλονιστικές φωτογραφίες της Νεολαίας από το  Χιτλερικό Σώμα. Αυτό που με εντυπωσίασε, ήταν ο αριθμός των φωτογραφιών που απεικονίζουν το σύμβολο του κεραυνού – κυρίως για τη νεολαία στις σημαίες του Χιτλερικού Σώματος, αλλά και σε μερικές ασπίδες τελετουργικό στο Σώμα της Νεολαίας.

Το σύμβολο του κεραυνού χρησιμοποιήθηκε επίσης για τις στολές των Ναζί στρατιωτών SS, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, μάζωξε τον εβραϊκό λαό και πραγματοποίησε τη σφαγή τους. Πιο συγκεκριμένα, τα γράμματα SS στις στολές τους ήταν σχήμα διπλούς κεραυνούς – το ίδιο διπλό σύμβολο SS χρησιμοποιούνται από νεοναζί σήμερα (βλέπε επόμενη παράγραφο).

Η ακόλουθη περιγραφή του συμβόλου κεραυνός βρέθηκε στη χριστιανική τοποθεσία:
http://www.crossroad.to/text/symbols.html

Κεραυνός:

Στην αρχαίες μυθολογίες πολλών πολιτισμών (Νορβηγοί, ρωμαϊκές, ελληνικές, Native American, κ.λπ.), ο κεραυνός εκσφενδονίζεται από τους αρσενικούς θεούς στον ουρανό για να τιμωρήσουν, να φέρουν νερό (βροχή) ή γονιμοποιούν τη γη ή τα πλάσματα της. Οι μύθοι των Navaho συνδέονται με το Thunderbird, το σύμβολο της σωτηρίας και της θείας δωρεάς. Σε πολλά παιδικά παιχνίδια αντιπροσωπεύει την υπερφυσική δύναμη. Διπλοί κεραυνοί, είναι δημοφιλής με σύγχρονα σκίνχεντ που συμβολίζουν την ναζιστική εξουσία.

Ίσως μπορείτε να μαντέψετε εάν αυτό που οδηγεί… Ο Χίτλερ ήταν σε μεγάλο βαθμό εμπλεκόμενος στον αποκρυφισμό και τον παγανισμό και μοιράστηκε αυτές τις απόκρυφες διδασκαλίες με τους οπαδούς του, συμπεριλαμβανομένης της νεολαίας. Τους κεραυνούς στη ναζιστική νεολαία και τις στολές των SS ήταν αποκρυφιστικά σύμβολα, όπως ακριβώς ο κεραυνός στο μέτωπο του Χάρι Πότερ που είναι ένα σύμβολο αποκρυφισμού. Οι απόκρυφοι ναζιστικοί “επαγγελματίες” ήταν αυτοί που κατακρεούργησαν εκατομμύριους Εβραίους πολίτες στο Ολοκαύτωμα. Γιατί η Εβραϊκή κοινότητα φέρνει στη δημοσιότητα σήμερα το σύμβολο του κεραυνού του Χάρι Πότερ, η οποία δεν είναι μόνο απόκρυφη, αλλά θυμίζει τη ναζιστική σφαγή από τα  SS. Παράλογο!

Το τατουάζ με τον αποκρυφιστικό κεραυνό  στα μέτωπά των παιδιών μπορεί να δηλώνει την προετοιμασίας τους για να δεχθεί το χάραγμα του θηρίου κάποια στιγμή ως “κάτι ωραίο.” Είναι μια τρομακτική σκέψη, αλλά πολύ πιθανό έως αναμενόμενο σε αυτούς τους καιρούς.

Σε ένα άλλο σημείωμα, το βιβλίο Time-Life που αναφέρονται τα ανωτέρω με τίτλο «Η Νέα Τάξη» είναι ένας από τους τρεις τόμους για τη ναζιστική Γερμανία. Δεν έχω δει τους άλλους δύο τόμους ακόμη, αλλά αυτό δεν απαριθμεί ακόμη τον όρο «Ολοκαύτωμα» στο ευρετήριο του. Θα μπορούσε αυτό ίσως  να είναι ένα παράδειγμα ρεβιζιονισμού της ιστορίας, στην οποία οι άνθρωποι είναι στην πραγματικότητα κατ ‘αντι Σημιτική μη ενημερώνοντας τους σημερινούς νέους αναγνώστες για το Ολοκαυτώμα με όλες τις φρίκες του.

Ένα άλλο ενδιαφέρον: Η .K. Ρόουλινγκ δήλωσε ότι είχε την πρόθεση, τα βιβλία της με τον Χάρι Πότερ να διαβαστούν από παιδιά ηλικίας περίπου 10 και πάνω. Ωστόσο, τα βιβλία, όπως γνωρίζουμε, είναι άγρια ​​γενικά για τα παιδιά από την ηλικία των 5 ετών (και ίσως ακόμη και νεότερους)….Είναι πραγματικά μια αποστροφή, όταν ενήλικες έχουν μυήσει δυνητικά τόσα πολλά μικρά παιδιά στη μαγεία και το σατανισμό πριν καν μπορούν να ξεχωρίσουν το σωστό από το λάθος. Οι γονείς φέρουν ευθύνη για την αγορά αυτών των βιβλίων…

Ο Χάρι Πότερ Εγκωμιασμένος για να πάρει τα μικρά παιδιά στο σατανισμό!

Ρίξτε μια πολύ στενή ματιά στα πολύ νεαρά κορίτσια(δεξιά), που είναι ντυμένα με κοστούμια μαγισσών, να κάθονται μπροστά του Πενταγράμματος του Σατανά (Πεντάλφα), με το αγαπημένο τους βιβλίο Harry Potter αγκαλιά τους. Έχετε αναγνωρίσει κάποιο από αυτά όπως το δικό σας;

Όχι μόνο δεν έχουν τις λεπτομέρειες της φορεσιάς, αλλά γνωρίζουν αρκετά για Μαγείες να κακογραμμένα (έννοια κακού) ξόρκια, “Avada Kedavra” στον τοίχο πίσω τους. Πολύ μικρά ζωγραφισμένες μάγισσες σε ένα πεντάγωνο με έναν κύκλο γύρω από αυτό, και να έχουν τοποθετήσει μικρά κεριά σε κάθε ένα από τις πέντε γωνίες συν 7 πρόσθετες. Το Πεντάγραμμο (Πεντάλφα) είναι το πιο ισχυρό, κακό, μαύρο Magick σύμβολο που υπάρχει, και αυτό γίνεται ακόμα πιο ισχυρό όταν περικυκλωθεί. Μπορείτε εύκολα να δείτε πως οι νέες αυτές μάγισσες πήρα την “κατανόησή” τους για Μαγείες, επειδή φοράνε όλες τις εποχές τα γυαλιά του Χάρι Πότερ, καθώς έχουν από ένα βιβλίο Χάρι Πότερ μπροστά τους.

Περαιτέρω, κάθε ένα από αυτά τα παιδιά δίνει το σημάδι του διαβόλου που είναι γνωστό με διάφορα ονόματα, “Il Cornuto”(Bush), “Cornuto», «Τριάδα του διαβόλου», «Μοσχιοί Devil,” και Devil Salute. “[Δρ Cathy Μπερνς, μασονικός και Απόκρυφη Σύμβολα Εικονογραφημένη, σ. 226-7]. Η δεύτερη φωτογραφία (αριστερά) τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια τελετής Μαύρης μαγείας στον Ναό του Set και δείχνει το Salute διαβόλου (βλ. παρακάτω) και το περικύκλωμα σε Pentagram(Πεντάλφα). Αυτό είναι σατανισμός προς τον Set, ένα από τους  κύριους δαίμονες της κόλασης, και είναι υπεύθυνος για το θάνατο και την καταστροφή.

Αυτά τα παιδιά κατανοούν ασφαλώς τη σημασία αυτού του χαιρετισμού χεριού κατά τη διάρκεια της χύτευσης του ξόρκιού:

“Χειρονομίες χρησιμοποιούνται επίσης σε Μαγεία”

Κάθε ένα από τα δάχτυλα σχετίζεται με έναν πλανήτη καθώς και μια αρχαία θεότητα. Δεδομένου ότι η δημιουργία κατάδειξης είναι μια μαγική πράξη και αποτελεί μέρος της πολλά ξόρκια, το δάκτυλο μπορεί να επιλεγεί από τον συμβολισμό της ..  Χειρονομίες είναι μαγικά εργαλεία τόσο ισχυρό όσο και κάθε άλλο… Πρόκειται για ένα σημάδι αναγνώρισης μεταξύ των σατανιστών και μαγισσών ή μασόνων.
Συνεπώς, μπορούμε μόνο να συμπεράνουμε ότι αυτές οι νεαρές μάγισσες έχουν μάθει ένα μέρος της Μαγείας από την ανάγνωση των βιβλίων του Χάρι Πότερ, και τώρα θέλουν να ενεργοποιηθούν εκ νέου με τις πολλές σκηνές της χύτευσης ξορκιών, ή την ανάγνωση κρυστάλλινων σφαιρών. Αυτή η εικόνα αιχμαλωτίζει την ουσία, του τι συμβαίνει σήμερα στην κοινωνία μας, όπως ο Harry Potter με τα βιβλία να στρέφουν αμέτρητους νέους – ορισμένους ήδη από το 8 ετος ηλικίας τους στη Μαγεία και το σατανισμό. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την μετατροπή τους σε πραγματικούς μάγους, μάγισσες όσο μεγαλώνουν. Το παιδί σας αντιδρά αντίστοιχα σε αυτές τις σκηνές του Χάρι Πότερ; Ξέρετε ουσιαστικά τι κάνει το παιδί σας;

Άλλα μασωνικά, σατανιστικά σύμβολα

«Χειρονομίες στο τελετουργικό Wiccan μπορούν εύκολα να γίνουν. Κατά την επίκληση του εωσφόρου, τα χέρια ανυψώνονται με τα δάχτυλα να προεκτείνονται  για να λάβουν ή να δείξουν τη δύναμη τους ή την “ταυτότητά” τους…μεταξύ τους … Γίνεται επίκληση με το πρώτο και το τέταρτο δάχτυλο, μέχρι τον αντίχειρα κρατώντας πατημένα τα υπόλοιπα δυο ενδιάμεσα κάτω από την παλάμη, εκπροσωπώντας τα κέρατα ».

[“Wicca: Οδηγός για το μοναχικό Practitioner”, ανέφερε ο Δρ Cathy Μπερνς, «τεκτονική και απόκρυφων Σύμβολα Illustrated” , ο Δρ Cathy Μπερνς, σ. 225].

Ποια είναι η σημασία των χειρονομιών στον σατανισμό ή μασονία; “Κινήσεις που χρησιμοποιούνται στη Μαγεία. Κάθε δάχτυλο αφορά ένα συγκεκριμένο πλανήτη, καθώς και μια αρχαία θεότητα. Δεδομένου ότι δείχνει να είναι μια μαγική πράξη και μέρος της αποτελεί πολλά ξόρκια, το δάκτυλο μπορεί να επιλεγεί από τον συμβολισμό του. Ο αντίχειρας σχετίζεται με την Αφροδίτη και για τον Πλανήτη, τη Γη. Δίας (τόσο τον πλανήτη όσο τον θεό) κανόνες για το δείκτη. Το μεσαίο δάκτυλο κυβερνάται από το θεό και τον Κρόνο (ο Σατανάς) το τέταρτο λεπτότερο από τον Ήλιο και τον Απόλλωνα, και το μικρό δάχτυλο από τον πλανήτη Ερμή. … Χειρονομίες είναι μαγικές, εργαλεία τόσο ισχυρά όσο από οποιοδήποτε άλλο … “

Το σύμβολο αυτό με το χέρι είναι γνωστό με διάφορα ονόματα:. “Τριάδα του διαβόλου, Il Cornuto, Cornuto, το Κέρας, Μοσχιοί Διάβολος, Twin-κερασφόρος Salute, Μοσχιοί χειρός, Devil Salute, και διάβολος Χορν Salute τριάδα του διαβόλου και πρόκειται για ένα σημάδι αναγνώρισης μεταξύ των σατανιστών και μαγισσών ή μασόνων. Θυμηθείτε ότι ο Σατανάς (ή Pan) καλείται «κερασφόρος Θεός”, και το σήμα με το χέρι διαμορφώνεται έτσι ώστε να μοιάζουν με κέρατα. “

Σατανιστές αγαπούν τον Χάρι Πότερ

Παίρνουν τα τρέχοντα γεγονότα και ζητήματα τη στιγμή που εταιρείες μετατρέπουν την αλήθεια της πραγματικότητας σε μυθιστόρημα. Προσπαθούν να κάνουν οτιδήποτε θρησκευτικό ή χριστιανικό να κρίνονται αυστηρά και γελοία. Το άρθρο αυτό γράφτηκε για να απεικονίσει την πραγματική αλήθεια για το τι συμβαίνει στα παιδιά μας, καθώς γίνονται φανατικοί του Χάρι Πότερ.

Εκατομμύρια παιδιά έχουν κάνει το “Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς” το βιβλίο με την πιο γρήγορη-πώληση στην ιστορία των εκδόσεων.

«Και, όπως και πολλοί από τους φίλους στα σχολεία, τα παιδιά μαγεύονται αρκετά από τα παράξενα κατορθώματα της απόκρυφιστικής σχολής Χόγκουαρτς για Μαγείες και Ξόρκια και έχουν πεισθεί ασυνείδητα  να ακολουθήσουν την …αριστερή οδό, αποφασισμένοι να γίνουν ειδήμονες στις μαύρες τέχνες όπως ο Harry και οι “φίλοι του”. «Συνήθιζα να πιστεύω σε αυτό που διδάσκονται στο Κατηχητικό Σχολείο», είπε μια κοπέλα ονόματι Ashley, ξυπνά ένα αρχαίο ξόρκι να καλέσει Cerebus, τo τρικέφαλο κυνηγόσκυλο του Hess. “Αλλά ο Harry Potter και τα βιβλία μου έδειξε ότι η μαγεία είναι πραγματική, κάτι που μπορούν να μαθαίνουν και να χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή, και ότι η Βίβλος δεν είναι παρά βαρετό ψέματα. ” Αυτό θέλουν να περάσουν στη νεολαία.

Αυτή είναι η ουσία , προειδοποίηση σχετικά με τον Harry Potter! Παιδιά ηλικίας ακόμη και 8 ετών είναι σκέτη αντιγραφή του Χάρι Πότερ, όποιος είναι και σε ό, τι πιστεύει… Δεδομένου ότι είναι μια μάγος μαύρης μαγείας, το αίμα, με μακρά ιστορία των ισχυρών γενεών της μαγείας, τα παιδιά σε όλη την υδρόγειο, θα ήθελαν να τον αντιγράψουν σε κάθε πτυχή. Τα παιδιά έρχονται ντυμένοι ως μάγισσες και warlocks, φέρνοντας μαζί τους σύνεργα που θα τους επιτρέψει να κάνουν μάγια, να διαβάσουν κρυστάλλινες σφαίρες και να υποκρίνονται πως μετατρέπουν τους ανθρώπους σε ζώα κλπ…

Καθ ‘όλη την απόκρυφη λογοτεχνία, θεωρώ το θέμα τους είναι ότι ο πληθυσμός σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτου θρησκείας, να υποβληθεί σε προετοιμασία για να δεχτεί τον ίδιο τον Αντίχριστο και τις “αξίες” του. Ο Χάρι Πότερ απεικονίζει τόσο κραυγαλέα την ισχύ της μαύρης μαγείας που  μπορούμε μόνο να σταματήσουμε να αναρωτιόμαστε αν δημοτικότητά του είναι σήμερα ένα από τα σημάδια του επικείμενου τέλους της εποχής.

Ας επιστρέψουμε στην κομπορρημοσύνη στο άρθρο περί Harry Potter:

“Το 1995, υπολογίστηκε ότι περίπου 100.000 Αμερικανοί, κυρίως ενήλικες, συμμετείχαν σε εωσφορικές λατρευτικές ομάδες. Σήμερα, περισσότερα από 14 εκατομμύρια παιδιά μόνο ανήκουν στην Εκκλησία του Σατανά, κυρίως χάρη στον “λιτό οδηγό” του αγοριού από το 4 Privet Drive. ” Οι αριθμοί είναι τρομακτικοί, στο σύνολο των πωλήσεων των βιβλίων Χάρι Πότερ, παραγόμενα από πολλούς ανθρώπους που διαβάζουν ένα βιβλίο που έχει αγοραστεί και ισούται ή υπερβαίνει το ποσοστό των 14 εκατομμυρίων ευρώ.

Θεωρώ ότι είναι απολύτως πιστευτό ότι αυτή η συγγραφέας είναι μυημένη στο σατανισμό όταν προάγει τον σατανισμό μεταξύ των παιδιών στις ΗΠΑ που έχει αυξηθεί στο 139% μέσα σε 5 μόλις χρόνια! “Πραγματικά, ο χρόνος είναι μια επίσπευση κατά την βιβλική προφητεία που θα εκπληρωθεί, “the whole earth went after the beast in amazement and admiration.” [Rev. 13:3, Amp. Bible Commentary].

Περισσότερα παρακάτω.

ΠΗΓΗ:

http://www.cephasministry.com/save_our_children_harry_potter_booklet.html

http://soca7.multiply.com/journal/item/32/Sign_Of_The_Times

Παράξενα

Πρόστιμο στις μάγισσες που προβλέπουν λάθος!


Ξεσηκώνονται για τα καλά οι «μάγισσες», οι χαρτορίχτρες και οι πάσης φύσεως οιωνοσκόποι της Ρουμανίας, καθώς σύμφωνα με νέο νομοθετικό διάταγμα, προβλέπεται βαρύ πρόστιμο, μέχρι και φυλάκιση σε όσους δίνουν λάθος προβλέψεις ή εξαπατούν τον κόσμο.

Η Ρουμανική Γερουσία πέρασε το νομοσχέδιο την περασμένη εβδομάδα, αλλά ακόμα πρέπει να εγκριθεί από μια ειδική επιτροπή και το Επιμελητήριο της χώρας.

Η χώρα, η οποία την 1η Ιανουαρίου αναγνώρισε επίσημα την «μαγεία» ως επίσημο επάγγελμα, αναγκάζει επίσης τους σχετικούς επαγγελματίες να εκδίδουν θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ενώ τους απαγορεύει να εξασκούν την «τέχνη» τους κοντά σε σχολεία κι εκκλησίες.

Πριν λίγες ημέρες, η κυβέρνηση του προέδρου Τράιαν Μπασέσκου ενέταξε στα φορολογήσιμα επαγγέλματα και αυτό των μαγισσών, αστρολόγων και μέντιουμ. Οι μάγισσες έχουν εξοργιστεί σε τέτοιο σημείο που καταριούνται τον κ. Μπασέσκου, ενώ έφτασαν στο σημείο να κάνουν μέχρι και ξόρκια σε βάρος του! Μάλιστα, κάποιες απ’ αυτές συναντήθηκαν πριν λίγες ημέρες στον Δούναβη προκειμένου να κάνουν μάγια στην κυβέρνηση ρίχνοντας μανδραγόρα στα νερά του ποταμού.

Η μαγεία είναι μια προκατάληψη τοσο βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα της χώρας, ώστε το 2009, ο ηττημένος των προεδρικών εκλογών Μιρτσέα Γκεοάνα και η σύζυγός του ισχυρίστηκαν ότι δέχθηκαν κύματα αρνητικής ενέργειας από μάγισσες που συνεργάζονταν με τον κ. Μπασέσκου!

Από ΤΟ ΒΗΜΑ online, pyles.tv

Αφιερώματα, Θρησκείες, Θεωρίες, Κρυπτοζωολογία, Λαογραφία, Μύθοι/ Θρύλοι, Προλήψεις και Δεισιδαιμονίες, Παράξενα

Μαύρη γάτα: μυστήριο, μύθος και συμβολισμός


H αιγυπτιακή θεά της μαγείας, Bastet

Κανένα άλλο είδος γάτας, καθαρόαιμο ή όχι, δεν είναι περισσότερο βουτηγμένο στο μύθο και το μυστήριο, όσο είναι η μαύρη γάτα. Από το βασικό χαρακτηρισμό «καλότυχη κακότυχη», μέχρι τον περίπλοκο συμβολισμό που σχετίζεται με διαφορετικές χώρες, οι μαύρες γάτες έχουν υπάρξει τμήμα της πολιτιστικής ιστορίας του κόσμου, από την αυγή του καταγεγραμμένου χρόνου.

Χωρίς αμφιβολία, η πιο κοινή συσχέτιση αφορά τις μάγισσες και τις μαύρες γάτες ως οικείες τους, μαζί με βατράχους, πουλιά και φίδια. Οι παγανιστικές θρησκείες στην Ευρώπη είχαν τη μαγεία ως κυρίαρχή τους πίστη και αυτή σχετιζόταν με ζώα της φύσης, συμπεριλαμβανομένων των γάτων. Καθώς ο Χριστιανισμός έγινε πιο ισχυρός, το 15ο αιώνα το κυνήγι μαγισσών επικεντρώθηκε γύρω από ηλικιωμένες γυναίκες, που ήταν πιο πιθανό να ζουν μόνες τους και να έχουν γάτες ως συντροφιά.

Οι γυναίκες έγιναν ο κύριος στόχος μομφής αν κάποιο είδος καταστροφής χτυπούσε κάποιο χωριό, ιδιαίτερα αν είχαν ένα γάτο που ήταν μαύρος, το χρώμα της μαγείας και του μυστηρίου. Αφθονούν οι ιστορίες σχετικά με μεταμορφώσεις, στις οποίες κάποια γάτα τραυματιζόταν κατά τη διάρκεια που είχε κάποια μάχη με δεισιδαίμονες ανθρώπους. Την ημέρα οι γυναίκες που είχαν συσχετιστεί με τις γάτες βρισκόντουσαν να έχουν παρόμοια τραύματα. Η εικόνα μιας μάγισσας να καίγεται στον πάσσαλο μαζί με τη γατίσια συντροφιά της είναι βαθιά χαραγμένη στην ιστορία, ακόμη και μέσα στην παράδοση της Αμερικής το 17ο αιώνα. Υπήρχε ακόμη η πεποίθηση ότι οι γάτες θυσιάζονταν από μάγισσες κατά τη διάρκεια των τελετουργικών τους, αλλά αυτό έρχεται σε αντίφαση με το φιλικό προς τη φύση πνεύμα της μαγείας.

Είναι κάποιες φορές δύσκολο να διακρίνει κανείς τη μυθολογία της μαύρης γάτας από τις γάτες γενικά. Η εικόνα της γάτας που περιτυλίγεται σε ένα κύκλο όπως ένα ερπετό, μπορεί να ερμηνευτεί ως σύμβολο της αιωνιότητας ή ακόμα και ως σύμβολο της κόλασης, που οδηγεί στη δοξασία ότι οι μαύρες γάτες είναι μοχθηρές.

Υπάρχει ακόμη η εικόνα του κοσμικού Καταστροφέα, στην οποία η γάτα και το φίδι παλεύουν μεταξύ τους. Καθώς η ουράνια γάτα του ηλιακού θεού Ρα πάλεψε με το σκοτάδι της νύχτας, ο Καταστροφέας πήρε τη μορφή ενός φιδιού. Ωστόσο, το φίδι μπορεί να είναι επίσης ένα σύμβολο φωτός και ζωής. Καθώς ο ήλιος έδυε, έπαιρνε τη μορφή ενός φλεγόμενου φιδιού και η γάτα τότε γινότανε σκοτάδι, θάνατος και χάος. Οι Καταστροφείς δεν είναι ούτε αρσενικοί, ούτε θηλυκοί, αν και η περιβάλλουσα άποψη για τη γάτα την οδηγούσε στο να εμφανίζεται ως ένα σύμβολο για την σκοτεινότερη πλευρά της θηλυκότητας.

Ως τέτοια η μαύρη γάτα έγινε μια από τις μεγαλύτερες θεότητες της καταστροφής, γνωστή για το παιχνίδι της γάτας και του ποντικιού με τους νεαρούς θεούς της γονιμότητας της άνοιξης. Έκανε έρωτα μαζί τους, τους ευνούχιζε και τέλος τους σκότωνε.

Δύο μαύρες γάτες έσερναν το άρμα της ηλιακής θεάς Φρέγια. Οδηγώντας τις Βαλκυρίες έγινε γνωστή ως η θεά του θανάτου. Στη Γερμανία ήταν γνωστή ως Χελ και αντιπροσώπευε την καταστρεπτικότητα του χειμώνα. Ως ένας φορέας της Χελ, η μαύρη γάτα θεωρούνταν από πολλούς ως ένας οιωνός του θανάτου. Πολλές ιστορίες λέγονται για φαντάσματα μαύρων γατών, που εθεάθησαν από ανθρώπους στο κρεβάτι του θανάτου τους, ή από τους συγγενείς τους. Οι Γερμανοί και οι Ιταλοί πίστευαν ότι αν μια μαύρη γάτα πηδούσε πάνω στο κρεβάτι ενός άρρωστου ανθρώπου, ο θάνατός του ήταν αναπόφευκτος.

Οι Αιγύπτιοι ήταν γνωστό ότι ειδωλοποιούσαν τις γάτες και τους φερόντουσαν όπως στους βασιλείς. Βρέθηκε ένα νεκροταφείο που περιείχε χιλιάδες μούμιες από μαύρες γάτες. Ο φόνος μιας γάτας τιμωρούνταν με θάνατο. Έβλεπαν τη γάτα ως ένα νυχτερινό πλάσμα, που περπατούσε στις σκιές με μεγάλη αυτοπεποίθηση, με την τέλεια ικανότητα να νιώθει και να αισθάνεται το περιβάλλον στο σκοτάδι της νύχτας. Για το λόγο αυτό θεωρούνταν ως ένα ζώο σύμβολο της μεταθανάτιας ύπαρξης.

Στη Βρετανία και την Ιαπωνία αν ο δρόμος ενός ανθρώπου διασταυρωνόταν με μιας γάτας, αυτό θα του έφερνε καλοτυχία, αλλά η ίδια συγκυρία θεωρείται ως κακοτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες και διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Μια σκωτική πρόληψη θεωρεί τη θέαση μιας μαύρης γάτας στη βεράντα ενός σπιτιού ως σημάδι ευημερίας. Οι αγρότες της Λάτβια πιστεύουν ότι οι μαύρες γάτες στις δεξαμενές των σπόρων τους είναι το πνεύμα του Rungis, ενός θεού της συγκομιδής. Σε αντίθεση, οι κινέζοι πίστευαν ότι οι μαύρες γάτες ήταν οι προάγγελοι λιμών και φτώχειας.

Στη Φιλανδία θεωρούσαν ότι οι μαύρες γάτες μετέφεραν τις ψυχές των νεκρών στον άλλο κόσμο. Οι Κέλτες πίστευαν ότι οι μαύρες γάτες ήταν μετεμψυχωμένα όντα, ικανά να βλέπουν στο μέλλον. Στην Ινδία πιστεύεται ότι μια μετενσαρκωμένη ψυχή θα μπορούσε να απελευθερωθεί ρίχνοντας μια μαύρη γάτα μέσα σε μια φωτιά. Στη Βεγγάλη οι γυναίκες του λαού μπορούσαν να μετατρέψουν την ψυχή τους σε μαύρη γάτα και πίστευαν πως οποιοδήποτε κακό πάθαινε η γάτα θα το υπέφερε και η γυναίκα. Στη Νορμανδία υπήρχε η δοξασία, πως εάν κάποιος διασταυρώσει την πορεία του με την πορεία μιας γάτας στο φως του φεγγαριού, ήταν πολύ πιθανό να πεθάνει από επιδημία, ενώ στη Ρωσία έπρεπε κανείς σ’ αυτήν την περίπτωση να αλλάξει δρόμο ή να τον περάσει κρατώντας ένα κουμπί. Ωστόσο, η μπλε γάτα (το μπλε θεωρείται ως λιγότερο έντονο μαύρο) της Ρωσίας, ήταν το αγαπημένο ζώο του Τσάρου Νικόλαου Ι και θεωρούνταν πως έφερνε καλοτυχία.

Οι μαύρες γάτες έχουν χρησιμοποιηθεί με μεγάλη συχνότητα στον χώρο της διαφήμισης. Το άρωμα ‘My Sin’, τα πυροτεχνήματα ‘Black Cat’ και το ομώνυμο ταϊλανδέζικο Ουίσκι, χρησιμοποιούν την εικόνα της στο λογότυπό τους. Η εταιρία Carreras που κατασκεύαζε στην Αγγλία τσιγάρα από τα μέσα του 1800 μέχρι το 1950, χρησιμοποιούσε μια μαύρη γάτα ως λογότυπο στα πακέτα της. Η βιομηχανία της εταιρίας άνοιξε το 1928 και στην πρόσοψή της είχε μια αναπαράσταση που αποτελούνταν από δύο μπρούτζινες γάτες με ύψος 2 μέτρα η καθεμία και οι οποίες φύλαγαν την κύρια είσοδο, ενώ την πρόσοψη συμπλήρωναν 10 ακόμα μαύρες γάτες. Το σχέδιο του κτιρίου είχε αντλήσει έμπνευση από την ανακάλυψη του τύμβου του Τουταγχαμών και του ναού της Βούβαστις, της θεάς που είχε γατίσιο κεφάλι.

Σε πολιτικό επίπεδο η μαύρη γάτα έχει συνδεθεί με τον αναρχισμό και ακόμα και σήμερα αποτελεί σύμβολο της εργατικής κίνησης. Σε κοινωνικό επίπεδο οι μαύρες γάτες της εποχής μας κυκλοφορούν άνετα σε διαμερίσματα φορώντας ονόματα όπως ‘Όνυξ’, ‘Έβενος’, ‘Σκιά’, κ.λπ.. Ολοένα και αποσυνδέονται από το μυστηριώδες παρελθόν τους, υπάρχουν όμως και εκείνοι που διστάζουν μα υιοθετήσουν μια τέτοια γάτα, χωρίς να ομολογούν ανοιχτά την πρόληψή τους. Όποια κι αν είναι η ερμηνεία που δίνουμε σήμερα στις μαύρες γάτες, το σίγουρο είναι ότι η φήμη τους (όποια κι αν είναι αυτή) δεν είναι αβάσιμη.

Μετάφραση – Απόδοση – Σχολιασμός: ESOTERICA.gr

Πηγή: Pathfinder.gr